คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


			   นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
			   นางปุณิกา กิตติภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
			   นางพัฒนา สิมมาโคตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
			   นางสาวณัฐฐินันท์ หมื่นแก้ว พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
			   นางสาวละออ ชัยภูมิ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
			   นายชูชาติ พุทธลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		
			   นายอัษฎา ทิพยกรรณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา