สารสนเทศทางการศึกษา

ที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑
14 ธันวาคม 2565 145/สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้ามลบ สารสนเทศทางการศึกษา
55 ดาวน์โหลด