คู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด คลิกคู่มือการประเมิน ITA สถานศึกษา ปงม. 2565.pdfที่นี่