เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

O1 :โครงสร้าง 15 236

O2 :ข้อมูลผู้บริหาร 15 236

O3 : O3 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 15 236

O4 :แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 15 236

O5 :ข้อมูลการติดต่อ 15 236

O6 :กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 15 236

O7 :ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 236

O8 :Q&Aถามตอบ 15 236

O9 :Social Network 15 236

O10 :แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 236

O11 :รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน 15 236

O12 :รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 15 236

O13 :คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 15 236

O14 :คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 15 236

O15 :ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ 15 236

O16 :รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี2564 15 236

O17 :E–Service 15 236

O18 :แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 15 236

O19 :รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 15 236

O20 :รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 15 236

O21 :แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 15 236

O22 :ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 15 236

O23 :สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 15 236

O24 :รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 15 236

O25 :นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 236

O26 :การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 236

O27 :หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15 236

O28 :รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคล 15 236

O29 :แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 15 236

O30 :ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 15 236

O31 :ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 15 236

O32 :ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 15 236

O33 :การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 15 236

O34 :เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 15 236

O35 :การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 15 236

O36 :การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 15 236

O37 :การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 15 236

O38 :การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 15 236

O39 :แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 236

O40 :รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 15 236

O41 :รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 15 236

O42 :มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ 15 236

O43 :มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 15 236