เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

ดาวน์โหลด คลิกO42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdfที่นี่