เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39 มีรายละเอียดความก้าวหน้า อยา่งน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด คลิกO40รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน.pdfที่นี่