เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด คลิกO36รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2565.pdfที่นี่