เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลด คลิกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdfที่นี่