เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดาวน์โหลด คลิกO41รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตปี63.pdfที่นี่