เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด คลิก027การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก027การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก027 การบรรจุและเต่งตั้งบุคลากร.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก027การวางแผนอัตรากำลังและการขอวิทยฐานะ.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก027-การประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก027การพัฒนาบุคลากร.pdfที่นี่