ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

			
  »วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  »ทำเนียบผู้บริหาร
  O1 โครงสร้างองค์กร
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดอ่าน HTML เปิดอ่าน PDF
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
						○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • ไฟล์เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 Q & A การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          • Q&A (ถาม-ตอบ) กระดานข่าว  แชท messenger
  O9 Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
 O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
O17 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)บริการสืบค้นเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม 63 ออนไลน์ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
     • O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
     • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     • O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | เปิดไปยังหน้า ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน ออนไลน์
     • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564กรกฎาคม 2564
				○ สิงหาคม 2564
				○ กันยายน 2564

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • O24 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปี

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

>> ช่องทางการรับชม <<


แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์

https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ
https://www.trueplookpanya.com/การสื่อสารเป็นองค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนของสังคม
กลุ่มทรูจึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
www.ครูพร้อม.com ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้
ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยเมื่อ 11 พ.ค. 2565 เวลา11:11:46 233

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 406เมื่อ 09 พ.ค. 2565 เวลา09:37:36 125

ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา16:00:55 102

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 390เมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา10:49:41 128

การเลื่อนเงินเดือนข้าราช ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565เมื่อ 03 พ.ค. 2565 เวลา15:17:21 324

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564เมื่อ 07 เม.ย. 2565 เวลา10:28:54 357

การจัดทำสัญญาจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เมื่อ 29 มี.ค. 2565 เวลา13:15:40 281

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565)เมื่อ 28 มี.ค. 2565 เวลา16:24:43 797

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เมื่อ 24 มี.ค. 2565 เวลา14:37:51 303

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑เมื่อ 24 มี.ค. 2565 เวลา14:35:12 462

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่   ที่ ศธ 04025/1586   เมื่อ 19 พ.ค. 2565

รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ฯ   ที่ ศธ 04025/1579   เมื่อ 19 พ.ค. 2565

กิจกรรมพัฒนา/ซ่อมเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน ป.2-3   ที่ ศธ 04025/1578   เมื่อ 19 พ.ค. 2565

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนขอลาออก   ที่ ศธ 04025/1571   เมื่อ 19 พ.ค. 2565

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินอุดหนุนสถานศึกษา   ที่ ศธ 04025/1570   เมื่อ 19 พ.ค. 2565

รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาในระบบ e-budget   ที่ ศธ04025/1573   เมื่อ 18 พ.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์เป็นสถานศึกษาต้นแบบ สำหรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง   ที่ 04025/1572   เมื่อ 18 พ.ค. 2565

ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   ที่ ศธ 04025/1561   เมื่อ 18 พ.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนปที่ประสบภาวะยากลำบาก   ที่ ศธ 04025/1553   เมื่อ 17 พ.ค. 2565

จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565   ที่ ศธ 04025/1552   เมื่อ 17 พ.ค. 2565

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 1
ตำบล บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 2
ตำบล ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 3
ตำบล โคกสี ศิลา หนองตูม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 4
ลำน้ำชี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 5
ตำบล ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 7
โรงเรียนสนามบิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 8
อ.บ้านฝางโซนเหนือ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9
อ.บ้านฝางโซนใต้
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

การจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
11 พฤษภาคม 2565 เวลา16:15:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)...
24 มีนาคม 2565 เวลา10:45:51
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ เก้าอี้และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์
...
17 มีนาคม 2565 เวลา10:16:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2565 เวลา15:33:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2565 เวลา15:33:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 344 หน้า 1/69 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
24 มีนาคม 2565 เวลา10:48:50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
...
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:01:07
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
...
10 มีนาคม 2565 เวลา16:11:40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
...
07 ตุลาคม 2564 เวลา09:32:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
...
13 กันยายน 2564 เวลา08:24:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 33 หน้า 1/7 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 07 เมษายน 2565 เวลา12:15:55 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 09 มีนาคม 2565 เวลา13:45:54 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:20:43 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา17:27:13 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา17:26:37 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook