ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้างองค์กร
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
 การประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          • เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q & A 
          • กระดานข่าว  | แชท messenger
  O9 Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
 O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2564
การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • ฝ่ายบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มงานกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
O17 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)บริการสืบค้นเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม 63 ออนไลน์ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์แจ้งซ่อม ออนไลน์จองห้องประชุม ออนไลน์
นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล BIG DATA


152 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

23,934 คน

นักเรียนในสังกัด

1,838 คน

ครูในสังกัด

บริการ รูปแบบออนไลน์

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

28-11-2022-15-02-27_721517558.jpg

พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565


เปิดดู: 36 ครั้ง
เมื่อ 28 พ.ย. 2565 เวลา15:02:27

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เมื่อ 01 ธ.ค. 2565 เวลา16:57:51 44

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยเมื่อ 01 ธ.ค. 2565 เวลา16:56:20 21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพืั้้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เมื่อ 28 พ.ย. 2565 เวลา11:04:12 113

สำเนาหนังสือราชการเมื่อ 25 พ.ย. 2565 เวลา11:19:38 112

ประการายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น(ค่ายลูกเสือแก่นนคร) สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นเมื่อ 23 พ.ย. 2565 เวลา16:00:07 164

ประกาศผลการคัดเลื่อกพนักงานราชการเมื่อ 20 พ.ย. 2565 เวลา00:03:57 1281

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการเมื่อ 14 พ.ย. 2565 เวลา17:01:04 2854

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น(ค่ายลูกเสือแก่นนคร) สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นเมื่อ 14 พ.ย. 2565 เวลา16:34:33 217

แก้ไขประกาศเมื่อ 10 พ.ย. 2565 เวลา15:09:42 300

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เมื่อ 07 พ.ย. 2565 เวลา11:49:29 303

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ฯ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม   ที่ ศธ 04025/4234   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ   ที่ ศธ 04025/4230   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

ขอแจ้งเลื่อนการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา   ที่ ศธ 04025/4228   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

อนุญาตลากิจ   ที่ ศธ 04025/4227   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

อนุญาตลาป่วย   ที่ ศธ 04025/4224   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ   ที่ ศธ 04025/4225   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

อนุญาตไปราชการ   ที่ ศธ 04025/4221   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาฯ   ที่ ศธ 04025/4223   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนขอลาออก   ที่ ศธ 04025/4220   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

อนุญาตไปราชการ   ที่ ศธ 04025/4207   เมื่อ 2 ธ.ค. 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ฯ IQA 2564

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 1
ตำบล บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 2
ตำบล ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 3
ตำบล โคกสี ศิลา หนองตูม
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 4
ลำน้ำชี
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 5
ตำบล ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 7
โรงเรียนสนามบิน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 8
อ.บ้านฝางโซนเหนือ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 9
อ.บ้านฝางโซนใต้
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10
อ.พระยืน

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

การจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
02 ธันวาคม 2565 เวลา15:37:06
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งบลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
...
28 พฤศจิกายน 2565 เวลา11:33:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
18 พฤศจิกายน 2565 เวลา16:02:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น...
17 พฤศจิกายน 2565 เวลา15:26:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
17 พฤศจิกายน 2565 เวลา15:26:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 364 หน้า 1/73 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
23 พฤศจิกายน 2565 เวลา13:48:19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:34:11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:33:17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:35:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
...
20 ตุลาคม 2565 เวลา11:36:05
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
...
จำนวนรายการทั้งหมด 41 หน้า 1/9 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา10:22:37 โดย: ภรภัทร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา10:20:44 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
เมื่อ 12 กันยายน 2565 เวลา12:12:23 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 เวลา15:51:39 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา09:59:42 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา09:44:49 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4
เมื่อ 07 กันยายน 2565 เวลา10:17:33 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook