เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://db.kkzone1.go.th/g/money/?mode=article4_main