ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน (แสดงผลแบบสุ่ม)

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 18 รายการ)

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

			
  »วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  »ทำเนียบผู้บริหาร
  O1 โครงสร้างองค์กร
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดอ่าน HTML เปิดอ่าน PDF
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
						○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
          • ติดต่อเรา
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          • ไฟล์เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 Q & A การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          • Q&A (ถาม-ตอบ) กระดานข่าว  แชท messenger
  O9 Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
          • YouTube : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
 O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
O17 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)บริการสืบค้นเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม 63 ออนไลน์ระบบตรวจวัดด้านสุขภาพการเงินโรงเรียน(หน่วยตรวจสอบภายใน) ออนไลน์บริการลงนามถวายพระพร ออนไลน์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
     • O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
     • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     • O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | เปิดไปยังหน้า ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน ออนไลน์
     • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564กรกฎาคม 2564
				○ สิงหาคม 2564
				○ กันยายน 2564

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • O24 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปี

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

>> ช่องทางการรับชม <<


แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์

https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ
https://www.trueplookpanya.com/การสื่อสารเป็นองค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนของสังคม
กลุ่มทรูจึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
www.ครูพร้อม.com ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้
ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ AMSS+

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดขอนแก่นเมื่อ 21 ม.ค. 2565 เวลา18:19:37 7234

ประกาศ จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เมื่อ 13 ม.ค. 2565 เวลา14:07:40 137

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2565เมื่อ 06 ม.ค. 2565 เวลา15:58:21 196

รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการเมื่อ 05 ม.ค. 2565 เวลา13:38:11 158

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เมื่อ 30 ธ.ค. 2564 เวลา15:12:19 473

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เมื่อ 30 ธ.ค. 2564 เวลา15:07:16 294

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565เมื่อ 24 ธ.ค. 2564 เวลา11:53:06 2400

ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เมื่อ 14 ธ.ค. 2564 เวลา22:08:07 455

การให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาเมื่อ 07 ธ.ค. 2564 เวลา14:33:46 556

ขอความอนุเคราะห์ประสานผู้สมัครสอบคัดเลือกเมื่อ 07 ธ.ค. 2564 เวลา14:12:20 394

สำรวจข้อมูลและความประสงค์การฉีดวัคซีนนักเรียน กลุ่มอายุ 5-11 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา   ที่ ศธ 04025/211   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

เชิญประชุม “Morning Talk” ครั้งที่ 4/2565   ที่04025/212   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

สำรวจข้อมูลและความประสงค์การฉีดวัคซีนนักเรียน กลุ่มอายุ 5-11 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา   ที่ ศธ 04025/211   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสนับสนุงบประมาณการจัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กไทยและเยาวชนในประเทศ   ที่ ศธ 04025/210   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสนับสนุงบประมาณการจัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กไทยและเยาวชนในประเทศ   ที่ ศธ 04025/209   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565   ที่ ศธ 04025/206   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ   ที่ ศธ 04025/205   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

การอบรมการใช้งานสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) และสื่อวีดีทัศน์การจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา   ที่ศธ ๐๔๐๒๕ / ๒๐๐    เมื่อ 21 ม.ค. 2565

การดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565   ที่ ศธ 04025/171   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงประวัติหรือเพิ่มเติมประวัติ   ที่ ศธ 04025/197   เมื่อ 21 ม.ค. 2565

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
06 มกราคม 2565 เวลา16:07:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
04 ธันวาคม 2564 เวลา15:24:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
04 พฤศจิกายน 2564 เวลา16:47:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
30 กันยายน 2564 เวลา18:44:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 กันยายน 2564 เวลา18:32:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 328 หน้า 1/66 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
20 มกราคม 2565 เวลา10:55:05
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
...
07 ตุลาคม 2564 เวลา09:32:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
...
13 กันยายน 2564 เวลา08:24:29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
...
01 กันยายน 2564 เวลา10:42:03
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
13 กรกฎาคม 2564 เวลา15:04:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 31 หน้า 1/7 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา17:27:13 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา17:26:37 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 11 มกราคม 2565 เวลา17:26:00 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 เวลา14:36:52 โดย: ภรภัทร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
เมื่อ 07 ตุลาคม 2564 เวลา17:38:07 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้ กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook