ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 7 รายการ)

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ
https://webinar.moe.go.th/ >>-<< https://www.youtube.com/channel
โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง OBEC Channel
www.ครูพร้อม.com ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้
ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก
			
		โครงสร้างองค์กร
		ข้อมูลทีมบริหาร
       อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดอ่าน HTML เปิดอ่าน PDF
       แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
						○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
       ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
          • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
						○ กลุ่มอำนวยการ : 043-246663-5 ต่อ 124 และ 132
						○ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 043-246663-5 ต่อ 134 และ 135
						○ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 043-246663-5 ต่อ 153	
						○ กลุ่มนโยบายและแผน : 043-246663-5 ต่อ 163 และ 160	
						○ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล : 043-246663-5 ต่อ 125 และ 127
						○ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 043-246663-5 ต่อ 130	
						○ หน่วยตรวจสอบภายใน : 043-246663-5 ต่อ 101
						○ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 043-246663-5 ต่อ 153 
						○ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสารสนและการสื่อสาร : 043-246663-5 ต่อ 163	
						○ กลุ่มกฎหมายและคดี : 043-246663-5 ต่อ 126
						○ โทรสาร : 043 - 236530
						○ เบอร์โทรติดต่อทั้งหมดทุกคน คลิกที่นี่
           • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
						○ นายภูมิพัทธ เรืองแหล่	มือถือ 098-5645661	
           • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
						○ นายบุญเย็น โหว่สงคราม	มือถือ095-5195898
						○ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว	มือถือ080-7405389
						○ ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร	มือถือ084-5120229	
       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       Q&A (ถาม-ตอบ)
  Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2560 - 2563ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
     • สถิติการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญสถิติการใช้ห้องประชุม ทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกสำนักงานสถิติผู้มารับบริการ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพสถิติการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ และการออกหนังสือรับรองบุคคลสถิติการสั่งซื้อการควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)ระบบ E-learning (บทเรียนออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
05 พฤษภาคม 2564 เวลา09:59:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 เมษายน 2564 เวลา10:34:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
22 เมษายน 2564 เวลา13:10:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2564 เวลา09:42:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2564 เวลา09:42:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 275 หน้า 1/55 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
12 พฤษภาคม 2564 เวลา10:13:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
...
20 เมษายน 2564 เวลา17:22:56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
...
19 เมษายน 2564 เวลา15:30:02
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี...
08 เมษายน 2564 เวลา10:24:42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
...
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา10:59:55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 25 หน้า 1/5 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา09:19:56 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 เมษายน 2564 เวลา10:00:11 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:43 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:06 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 มกราคม 2564 เวลา11:19:54 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมทางไกลด้วยด้วยระบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoomเมื่อ 18 พ.ค. 2564 เวลา15:50:34 124

มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++)เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา15:26:09 215

การอบรมออนไลน์ OBEC ๒๐๒๑ Webinar " การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"เมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา15:20:15 169

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อ 17 พ.ค. 2564 เวลา13:43:19 79

การประเมินข้าราชการครูฯให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเมื่อ 14 พ.ค. 2564 เวลา08:37:34 397

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา16:32:14 409

การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดฯลฯ ปีงบประมาณ 2564 ทางระบบออนไลน์เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา16:06:17 350

ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฎิบัติงานราชการขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการเมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา14:13:47 366

การคัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา10:26:09 234

สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3เมื่อ 13 พ.ค. 2564 เวลา09:16:02 471

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๓ 36   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๘ 46   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๗ 31   ประชุมเตรียมการประเมินตัวชี้วัดในระบบ KRS และการประเมิน PMQA ๔.๐ 27   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๖ 30   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๕ 79   มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติภัย 51   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๔ 55   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๓ 77   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๒ 79   ต้อนรับเจ้าหน้าที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 71   เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 56  

เผยแพร่ผลงาน งานวิชาการ เอกสารราชการ

ลิงค์การศึกษา

รับสมัครงาน สอบ บรรจุ แต่งตั้ง คัดเลือก

กระดานข่าว สนทนา Forum

คลังเอกสาร เผยแพร่

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook