ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 7 รายการ)

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ
https://webinar.moe.go.th/ >>-<< https://www.youtube.com/channel
โครงการ OBEC 2021 WEBINAR การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทาง OBEC Channel
www.ครูพร้อม.com ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่รวมบทเรียน สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน “อยากเรียน อยากรู้ อยากดู อยากทำ อยากสอน อยากแชร์” ได้แล้ววันนี้
ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

			
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  O1 โครงสร้างองค์กร
  O2 ข้อมูลทีมบริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดอ่าน HTML เปิดอ่าน PDF
  O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
						○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
  O5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ติดต่อเรา
          • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
						○ กลุ่มอำนวยการ : 043-246663-5 ต่อ 124 และ 132
						○ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 043-246663-5 ต่อ 134 และ 135
						○ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 043-246663-5 ต่อ 153	
						○ กลุ่มนโยบายและแผน : 043-246663-5 ต่อ 163 และ 160	
						○ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล : 043-246663-5 ต่อ 125 และ 127
						○ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 043-246663-5 ต่อ 130	
						○ หน่วยตรวจสอบภายใน : 043-246663-5 ต่อ 101
						○ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 043-246663-5 ต่อ 153 
						○ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 043-246663-5 ต่อ 163	
						○ กลุ่มกฎหมายและคดี : 043-246663-5 ต่อ 126
						○ โทรสาร : 043 - 236530
						○ เบอร์โทรติดต่อทั้งหมดทุกคน คลิกที่นี่
           • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
						○ นายภูมิพัทธ เรืองแหล่	มือถือ 098-5645661	
           • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
						○ นายบุญเย็น โหว่สงคราม	มือถือ089-8637048
						○ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว	มือถือ080-7405389
						○ ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร	มือถือ084-5120229	
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       Q&A (ถาม-ตอบ)
  O9 Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
 O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2560 - 2563ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
O17 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
     • O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
     • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
     • O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563มกราคม 2564กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2564เมษายน 2564พฤษภาคม 2564
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • O24 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปี

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
01 มิถุนายน 2564 เวลา12:44:33
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC4)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC4)...
01 มิถุนายน 2564 เวลา12:43:55
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC3)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC3)...
01 มิถุนายน 2564 เวลา11:56:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้บ้านพักสำนักงานเขต...
05 พฤษภาคม 2564 เวลา09:59:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 เมษายน 2564 เวลา10:34:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 278 หน้า 1/56 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
02 มิถุนายน 2564 เวลา16:24:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
...
12 พฤษภาคม 2564 เวลา10:13:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา14:12:32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา14:10:48
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี...
08 เมษายน 2564 เวลา10:24:42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
...
จำนวนรายการทั้งหมด 26 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา09:19:56 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 เมษายน 2564 เวลา10:00:11 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:43 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:06 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 มกราคม 2564 เวลา11:19:54 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

หนังสือราชการ ประกาศ-ประชาสัมพันธ์

สำรวจอัตรากำลังของอัตราจ้างของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เมื่อ 11 มิ.ย. 2564 เวลา16:19:10 127

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ห้วข้อการบริหารจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เมื่อ 11 มิ.ย. 2564 เวลา14:35:06 69

ประชาสัมพันธ์การเข้าห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS และขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ หัวข้อการบริหารจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐเมื่อ 11 มิ.ย. 2564 เวลา14:33:17 52

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเมื่อ 08 มิ.ย. 2564 เวลา14:15:34 337

แจ้งที่อยู่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่เมื่อ 07 มิ.ย. 2564 เวลา15:26:02 167

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเมื่อ 02 มิ.ย. 2564 เวลา15:39:17 575

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัลเมื่อ 02 มิ.ย. 2564 เวลา11:58:06 191

การพิจารณคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564เมื่อ 02 มิ.ย. 2564 เวลา11:57:07 140

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 447เมื่อ 31 พ.ค. 2564 เวลา14:08:42 439

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เมื่อ 28 พ.ค. 2564 เวลา17:27:30 349

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

Obec-Center

จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต 1

ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 22   เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 25   เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่ห้า เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 79   ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 87   สพป.ขอนแก่น เขต ๑ “เราพร้อม หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 91   Coaching Team โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ 113   ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 109   สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประชุมทางไกล video Conference ผ่านระบบ Zoom 249   ประชุมจัดทำแผนและประเมินความพร้อมขอเปิดภาคเรียน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 363   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๓ 96   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๘ 117   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๗ 103  

เผยแพร่ผลงาน งานวิชาการ เอกสารราชการ

ลิงค์การศึกษา

รับสมัครงาน สอบ บรรจุ แต่งตั้ง คัดเลือก

คลังเอกสาร เผยแพร่

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook