ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1


ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1


นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 8563 2033

รับผิดชอบ
1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำกับ ดูแล 
1.กลุ่มเครือข่ายที่ 3(โคกสี ศิลา หนองตูม)
2.กลุ่มเครือข่ายที่ 4(ลำน้ำชี พระลับ บึงเนียม เมืองเก่า บ้านเป็ด)
3.โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มๆ ฝั่งตะวันออก
นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 8563 2033

รับผิดชอบ
1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำกับ ดูแล 
1.กลุ่มเครือข่ายที่ 3(โคกสี ศิลา หนองตูม)
2.กลุ่มเครือข่ายที่ 4(ลำน้ำชี พระลับ บึงเนียม เมืองเก่า บ้านเป็ด)
3.โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มๆ ฝั่งตะวันออก

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 8564 5661

กำกับ ดูแล
1.หน่วยตรวจสอบภายใน
2.กลุ่มกฏหมายและคดี
3.กลุ่มนโยบายและแผน
4.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายที่ 5,6,7และ10
ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 8564 5661

กำกับ ดูแล
1.หน่วยตรวจสอบภายใน
2.กลุ่มกฏหมายและคดี
3.กลุ่มนโยบายและแผน
4.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายที่ 5,6,7และ10

นายเสด็จ ทะยะราช
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 5183 4502

รับผิดชอบ
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำกับ ดูแล 
1. กลุ่มเครือข่ายที่ 2(บ้านทุ่ม  แดงใหญ่  สาวะถี)

นายเสด็จ ทะยะราช
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 5183 4502

รับผิดชอบ
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำกับ ดูแล 
1. กลุ่มเครือข่ายที่ 2(บ้านทุ่ม  แดงใหญ่  สาวะถี)


ดร.ศิริกุล นามศิริ 
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 4788 2836 
e-mail : papong_49@hotmail.com
รับผิดชอบ
1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กำกับ ดูแล 
1. กลุ่มเครือข่ายที่ 8(บ้านฝาง-เหนือ)
2. กลุ่มเครือข่ายที่ 9(บ้านฝาง-ใต้)
3. โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่ม 2 ฝั่งตะวันตก
ดร.ศิริกุล นามศิริ 
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 4788 2836 
e-mail : papong_49@hotmail.com
รับผิดชอบ
1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กำกับ ดูแล 
1. กลุ่มเครือข่ายที่ 8(บ้านฝาง-เหนือ)
2. กลุ่มเครือข่ายที่ 9(บ้านฝาง-ใต้)
3. โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่ม 2 ฝั่งตะวันตก