หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและรายงานข้อมูลในระบบ Nispa
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ก.ย. 2561 เวลา15:22:13
เปิดดู: 44 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การลดใช้กระดาษด้วยQR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชน
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 ก.ย. 2561 เวลา11:37:02
เปิดดู: 49 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ (โรงเรียนบ้านโนนบ่อ)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา14:11:56
เปิดดู: 213 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา11:34:55
เปิดดู: 205 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา11:24:26
เปิดดู: 223 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาน 2561 ครั้งที่ 1084
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา10:15:03
เปิดดู: 170 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภาพ:การอบรมปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและหลักภาษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา20:37:20
เปิดดู: 307 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญคณะวิทยากรและคณะทำงาน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา20:34:29
เปิดดู: 295 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ค่ายเพิ่มเทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถการอ่านรู้เรื่อง-เขียนสื่อสารเป็น ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หรือ2
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา20:33:28
เปิดดู: 326 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา19:16:22
เปิดดู: 1442 ครั้ง
 
ค้นพบ 6786 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร