หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา17:22:55
เปิดดู: 61 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอความอนุเคราะห์นักเรียนในการสาธิตการสอนกิจกรรม Open Class การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา13:30:25
เปิดดู: 130 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การประชุมปฏิบัติการเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา13:28:18
เปิดดู: 141 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:เชิญประชุมคณะทำงานเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา13:26:28
เปิดดู: 103 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา11:22:11
เปิดดู: 104 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญร่วมงาน เกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา11:19:31
เปิดดู: 161 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มเเข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา11:09:51
เปิดดู: 131 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา10:24:03
เปิดดู: 130 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ปฏิทินการประเมินโรงเรียนสีขาว ห้องเรียนสีขาว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ส.ค. 2560 เวลา18:02:17
เปิดดู: 202 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ส.ค. 2560 เวลา17:42:48
เปิดดู: 119 ครั้ง
 
ค้นพบ 5309 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร