โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อ [2012-07-20 07:10:36]
โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียง
ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ 

พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้  คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดโครงการประกวด กิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สถานศึกษาในระดับปฐมวัยทั่วประเทศได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการ พร้อมสื่อประกอบการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เอกสารการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา: สถาบันวิจัยการเรียนรู้