สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์

10 กรกฎาคม 2563 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษฎ์ ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งระบบบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ใน 4 ประเด็น คือ 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส 2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 3. การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน 4. ระบบการนิเทศภายใน และเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแนวทางในการบริหารการศึกษาที่เป็นระบบและชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามที่มุ่งหวัง วิทยากรโดย ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,  ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ, คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

1196x800

1196x800

1196x800

1067x800

1196x800

1196x800

600x800

1196x800

1196x800

1196x800

1196x800

1066x800

1196x800

1196x800

1066x800

1196x800

1196x800

1196x800

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : https://www.kkzone1.go.th/news/939/ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563.htm
เปิดชมแล้ว : 196 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร