สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 13 กันยายน 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันนี้(13 กันยายน 2561) ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย ดร.วิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, นายเสด็จ  ทะยะราช รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ประธานในพิธี นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและโครงการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯเพื่อให้ผู้เข้าประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 และการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579, นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้เป็นไป      ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน    แผนยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 289 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพื้นที่ ผู้แทนสำนักและเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

800x533

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/687/ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ.htm
เปิดชมแล้ว : 132 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร