ศธ 04025/4591 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งจอง และจำหน่าย ส.ค.ส. จังหวัดขอนแก่น
ที่ ศธ 04025/4606 เรื่อง ขอให้ดูแลสอดส่องพฤติการณ์แอบอ้างแสวงประโยชน์จากประชาชน
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา
ที่ ศธ 04025/4619 เรื่อง การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปี 2557
ที่ ศธ 04025/4551 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการใช้พลังงานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ปี 2556
การฝึกอบรมโครงการ"เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557"
การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
ที่ ศธ 04025/4595 เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ที่ 04025/4589 ขอเชิญประชุม
การเปิดบัญชีทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ 04025/4590 การจัดทำนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประกวดกิจกรรม"วันร่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต"
แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต
แจ้งให้ส่งสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
แจ้งให้ส่งสัญญาจ้างนักการภารโรง ต่เนื่อง
แจ้งให้ส่งสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนฯ และนักการภารโรง
ที่ 04025/4564 จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงานสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเทสซอริ
ข้อมูลจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูรุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แนวทางการลดสัดส่วนสายสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
นโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา:สามัญสึกษา
แจ้งโอนเงินวิทยฐานะ
ข้อมูลจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูรุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
ทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี
อบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ 04025/4527 จัดสรรงบ ปี 2557 ค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน
ขอเชิญประชุมการจัดงานยกระดับคุณภาพการศึกษา "Ban Fang Model"
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น ฯ ประจำปี ๒๕๕๖
[รร.เอกชน]ขอความร่วมมือจำหน่ายเสื้อที่ระลึก"งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ"
[รร.เอกชน]การจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2 ปี 2556
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2556) ปี 2556
การยกเลิกคำสั่งและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้เงินรายได้สถานศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเงินวิทยฐานะ
ที่ 04025/4475 รายงนข้อมูลค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การขอสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/วาตภัย
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ปี 56
ขอเชิญร่วมบริจาคโครงการ "ครูธุรการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน" ครั้งที่ 6
การทำสัญญาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
แจ้งให้ส่งสัญญาจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน
การจ้างอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขอความอนุเคราะห์จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ ปี 56
04025/4450 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63ประจำปีการศึกษา2556ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สถานศึกษาเอกชน)
ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.๒๕๕๗
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษา 2556
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2556
ศธ04025/4430 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เเจ้งหัวข้อการกล่าวสุนทรพจน์ รอบเตรียมเนื้อหา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63/2556
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2556
โครงการประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) 56
[รร.เอกชน]โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
แนวทางการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
สรุปการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา "Ban Fang Model"
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ชุดความรู้อาเซียน
การดำเนินโครงการการวิจัยเเละพัฒนาห้องเรียนสาธิตอนุบาลเเบบบ้านฯวอลดอร์ฟ ปี 2556
ที่ ศธ 04025/4383 เรื่องการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
[รร.เอกชน]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปี 2556
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2556
[รร.เอกชน]ขอเชิญประชุม
การจัดสรรหนังสือให้โรงเรียน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ที่ 04025/4365 การรายงานสถานการณ์ความเสียหายสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ทุึนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ประจำปี 2556
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ 1
ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบนโยบายฯ ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบฟอร์มเอกสารยืนยันความบกพร่องนักเรียนพิการเรียนร่วม (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน_update (เลื่อนประชุม 13:00 น.)
ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของเลขาธิการ กพฐ.
การประชุมเสวนา การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติฯ
สมเด็จพระญาณสังร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
การประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020
โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
04025/4304 การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
04025/4293 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ขิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การจัดตั้งชุมนุมนักวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานเเห่งประเทศไทย
แต่งตั้งครูให้เลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษ
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
การประกวดข้อเขียนความประทับใจคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติครู ปี2557
งอดดกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ ศธ04025/4283 เชิญประชุม
การเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื
มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่ง นักเรียน
อ่านหนังสือราชการทั้งหมด >>