การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 เม.ย. 2563 เวลา08:48:36
เปิดดู: 204 ครั้ง
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขคึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 27 มี.ค. 2563 เวลา16:10:34
เปิดดู: 342 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระลาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 27 มี.ค. 2563 เวลา09:13:33
เปิดดู: 315 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา11:37:55
เปิดดู: 604 ครั้ง
การรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา11:36:23
เปิดดู: 142 ครั้ง
ารเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 )
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา09:24:05
เปิดดู: 388 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษาย 2563 )จ้างประจำ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 มี.ค. 2563 เวลา10:54:28
เปิดดู: 1045 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 มี.ค. 2563 เวลา10:17:18
เปิดดู: 474 ครั้ง
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 มี.ค. 2563 เวลา16:55:11
เปิดดู: 698 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา15:58:15
เปิดดู: 386 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อแม่สู้ชีวิต
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา08:41:40
เปิดดู: 153 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา08:40:16
เปิดดู: 113 ครั้ง
ซักซ้อมการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา17:12:30
เปิดดู: 556 ครั้ง
การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา08:42:33
เปิดดู: 517 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Be internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา15:21:50
เปิดดู: 194 ครั้ง
แบบเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 มี.ค. 2563 เวลา15:36:18
เปิดดู: 854 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 มี.ค. 2563 เวลา14:40:36
เปิดดู: 363 ครั้ง
แจ้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา17:29:05
เปิดดู: 1363 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูล
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา17:26:43
เปิดดู: 460 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา15:40:16
เปิดดู: 261 ครั้ง
 
ค้นพบ 1350 รายการ First  Previous    Next  Last